Privacy Statement

Privacy Statement

Best9Moms, geregistreerd onder KVK nummer 77484967, uitvoerend in al haar onderliggende handelsnamen en/of dochterondernemingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dr Berlagelaan 4

5691 DB Son & Breugel

www.best9moms.com

Hanny Evers is de Functionaris Gegevensbescherming van Best9Moms. Zij is te bereiken via hanny@best9moms.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Best9Moms verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Uitgerekende datum

– Adresgegevens

– Telefoonnummers

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website en op onze app.

– Bankrekeningnummer, in geval van afname goederen en/of diensten.

– Betalingshistorie

– Arbeidsinformatie. Zoals, maar niet beperkt tot; werkgever historie, CV, functies, competenties.

– Persoonsgegevens gerelateerd aan fysieke prestaties en/of metingen aan het lijf. Zoals, maar niet uitgesloten tot; BMI, gewicht, vetpercentage, spiermassa en afmetingen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hanny@best9moms.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Best9Moms verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Zodat we ons werk goed kunnen uitvoeren, met de benodigde informatie.

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verspreiden van marketing en/of sales gerelateerde boodschappen. Zowel online als offline.

– Je herhaaldelijk te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over onze diensten en/of producten

– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

– Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Stimuleren en analyseren van jouw prestaties. 

– Best9Moms verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor administratieve doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Best9Moms neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Best9Moms) tussen zit. Best9Moms gebruikt o.a. de volgende computerprogramma’s of -systemen; Outlook, Squarespace, Google, Instagram, Facebook, LinkedIn en Mailchimp. Hierin kan geautomatiseerde communicatie voortkomen. Danwel proces gerelateerd, administratief of communicatief gerelateerd. Dit kan ongewenste communicatie veroorzaken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Best9Moms bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een onvoorwaardelijke bewaartermijnen voor van persoonsgegevens.  Dit om te waarborgen dat we je ten alle tijden kunnen bereiken indien er informatie beschikbaar komt die jou of jouw belangen aangaat.Tenzij je persoonlijk aangeeft dat deze persoonsgegevens niet bewaard mogen blijven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Best9Moms verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, jouw collega’s en/of betrokkenen derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Best9Moms gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Best9Moms en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hanny@best9moms.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Best9Moms wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Best9Moms neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via hanny@best9moms.com.