Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Best9Moms: Online Coaching; Ingeschreven bij de K.v.K. te Eindhoven onder nummer: 77484967

Best9Moms: Platform voor (bijna) moeders, online cursussen, producten, blog en leefstijlcoaching en training.

Best9Women: Gespecialiseerd in leefstijlcoaching en training voor vrouwen

Artikel 1. Begrippen

 1. De organisatie: Best9Moms (Best9Women is onderdeel van Best9Moms, waar Best9Moms wordt genoemd wordt ook Best9Women bedoeld.)
 2. Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Best9Moms schriftelijk overeenkomen dat Best9Moms de afgesproken diensten zal leveren. 
 3. Consument: Een natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Best9Moms die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 4. Coach: Hanny Evers
 5. Product/ Dienst: digitaal verstuurd berichten, (online) coaching, workshops, cursussen (online en offline), producten.
 6. Prijs: prijzen kunnen variëren, Best9moms mag geen hogere prijs rekenen dan op de website staat vermeld. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft aangemeld bij Best9Moms voor het deelnemen aan een van de programma’s of activiteiten. Op ieder programma of activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing, mede als de producten van Best9Moms.
 2. Ieder gebruik van de diensten of producten van Best9Moms geschiedt geheel op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke (geadviseerde) activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor de desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn voor ongevallen.  
 3. Indien Best9Moms het advies heeft gegeven om bij de huisarts/ verloskundige/ (bekken)fysiotherapeut te raadplegen. Dient de klant dit te doen.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Best9moms biedt online coaching door middel van (email)berichten en een community en workshops. De deelnemer betaald een vaste prijs voor een vooraf bepaalde periode of per workshop. Na afloop van de periode of de activiteit vervalt het recht op de diensten van Best9Moms. Verlenging van de periode of activiteit is, tegen betaling van een meerprijs, wel mogelijk. Prijzen kunnen afwijken, doch niet hoger zijn dan op de website vermeld. Best9Moms biedt daarnaast producten en training. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.
 2. Betaling geschiedt via een toegestuurd betaallink (email/ whats app) of via een directe betaling op mijn website. Diensten en producten worden geleverd nadat de betaling is afgerond, verwerkingstijd is maximaal 3 werkdagen. 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst tot afname van levering komt tot stand na de betaling, verwerking van gegevens kan maximaal 3 werkdagen duren. 
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst zal Best9Moms de prijs van de diensten, producten en workshops niet wijzigingen. 
 3. Diensten, producten en activiteiten worden alleen geleverd op nadrukkelijk verzoek van de klant. Voor hetgeen ongevraagd wordt geleverd, brengt Best9Moms geen kosten in rekening. 

Artikel 5. Privacy

 1. Best9Moms treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen en voldoet overigens aan wettelijke regelingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Zie ook het Privacy Statement

Artikel 6. Kwaliteit en conformiteit

 1. Best9Moms heeft de verplichting om alle redelijke middelen aan te wenden teneinde er voor te zorgen dat de Informatiedienst en producten van passende technische kwaliteit is. 
 2. Best9Moms stelt alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk om transparantie te geven ten aanzien van wachttijden en deze wachttijden te minimaliseren. Transparantie houdt in het verschaffen van alle informatie de Consument nodig heeft om de diensten en activiteiten af te nemen. 
 3. Best9Moms draagt er zorg voor dat de door hem aangeboden diensten, producten en activiteiten voldoet aan de in het Aanbod vermelde specificaties en de eigenschappen bezit die de Consument in redelijkheid mocht verwachten. Best9Moms draagt er tevens zorg voor dat de door hem aangeboden diensten en activiteiten niet in strijd is met bestaande wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde gedragscodes 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Best9Moms heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. Voor elke door Best9Moms aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.
 3. Best9Moms kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 4. Best9Moms is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.
 5. Best9Moms is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties kunnen optreden. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Best9Moms.
 6. Best9Moms is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Best9Moms niet verantwoordelijk gehouden kan worden).

Artikel 8. Ontbinding en abonnementsduur 

 1. Best9Moms werkt, met vaste contracttijd of product periode. De periode is duidelijk vermeldt op de website en bekend vooraf aan de aankoop. Binnen deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar. Voor lopende abonnementen geldt een opzeg termijn van 1 maand, vanaf de 1e van de volgende maand.
 2. Kosteloos afmelden voor lessen of cursus kan tot 3 uur vooraf aan de les.
 3. Na aankoop van een product of dienst heeft de Consument 14 dagen bedenktijd. Met uitzondering van reeds geleverde producten of diensten. Is een product of dienst gedeeltelijk geleverd, dan worden de gemaakte kosten of geleverde kennis in mindering gebracht van het totaalbedrag.

Artikel 9. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Best9Moms nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 2. Bij Best9Moms ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Aanbieder per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 4. In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de Consument zich de rechten en bevoegdheden voor die de Consument toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Best9Moms voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Best9Moms. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Best9Moms.
 2. Alle door Best9Moms verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Best9Moms, zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Best9Moms ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. 
 3. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Best9Moms zonder voorafgaande toestemming van de Consument openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer. 

Artikel 11. Disclaimer

 1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website en de diensten en producten van Best9Moms. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Best9Moms. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website en diensten besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website of diensten verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. 
 2. Best9Moms kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of diensten of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. 
 3. Op het gebruik van deze website en de diensten, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Best9Moms die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven. 
 4. Links naar andere websites: de website en de programma’s van Best9Moms kunnen links naar andere websites bevatten. Best9Moms is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.